وانت فوتون

 وانت فوتون تونلند یکی از خودروهای چینی می باشد و به عنوان رقیب کاپرا به شمار می رود.