معرفی شاسی بلند جدید TankX رضوانی

پارسال شاسی بلند تانک موتورز رضوانی رونمایی شد و به عنوان گران ترین ماشین معرفی شد.